Konkurs "Podróżowanie ze smakiem" - regulamin

2021-12-06 17:27:00

Konkurs "Podróżowanie ze smakiem" - regulamin

Zapraszamy do 8 konkursu z okazji 13-lecia Reklamowego Gadżetu. Tym razem do wygrania elegancki i szczelny kubek termiczny :)

Z okazji 13 urodzin Reklamowego Gadżetu postanowiliśmy zabawić się w Gwiazdora i rozdać Wam trochę prezentów :) Będą one do wygrania w konkursach, które znajdziecie przez najbliższe tygodnie na naszym Facebooku :)

Wierzymy, że to, co robimy, to WIĘCEJ NIŻ GADŻET. Jedną, z radości, które dają nam i naszym klientom to fakt, że UMILAJĄ PODRÓŻE!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Odpowiedz na pytanie na naszym Facebooku:
"Co lubisz pić w podróży?"

Będziemy na bieżąco czytać Wasze odpowiedzi i wybierzemy najlepszą. 13.12.2021 r. ogłosimy zwycięzcę lub zwyciężczynię!

Nagroda konkursowa: Kubek termiczny

REGULAMIN KONKURSU


Regulamin Konkursu „Podróżowanie ze smakiem”
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs  „Podróżowanie ze smakiem” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.


1.1. Definicje:


1. Konkurs – konkurs pod nazwą  „Podróżowanie ze smakiem”, prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizator – organizatorem Konkursu jest
właściciel marki “ReklamowyGadżet.pl” - Infinity Plus Sp. z o.o. ul. Górnicza 2/34
60-107 Poznań NIP: 7831733370
4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest właściciel marki “ReklamowyGadżet.pl” - Infinity Plus Sp. z o.o. ul. Górnicza 2/34
60-107 Poznań NIP: 7831733370
5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com, Instagram.com lub LinkedIn.com
6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.
7. Nagroda - nagrodą konkursową jest kubek termiczny.
8. Portal Facebook, Instagram, LinkedIn nie jest organizatorem konkursu.
9. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com, Instagram.com, LinkedIn.com ogłaszający konkurs i jego zasady.
10. Zgłoszenie konkursowe - każdy z uczestników może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe. Dokonuje go poprzez skomentowanie wpisu konkursowego na Facebook.com, Instagram.com,LinkedIn.com
11. Zadanie Konkursowe – Odpowiedz na pytanie: "Co lubisz pić w podróży?"


1.2 Cel konkursu


1. Celem Konkursu jest promocja marki ReklamowyGadżet.pl
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu.


1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na profilu facebook Reklamowy Gadżet pod adresem https://www.facebook.com/reklamowygadzet, Instagram pod adresem https://www.instagram.com/reklamowygadzet/ , LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/in/wojciech-wroci%C5%84ski/
3. Konkurs trwa od godziny 13:13 dnia 07.12.2021 roku do godziny 23:59 dnia 11.12.2021 roku.
4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 13.12.2021 r.


1.4. Udział w Konkursie


1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Profilu Reklamowego Gadżetu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Infinity Plus Sp. z o.o. przesłanej przez siebie odpowiedzi w celach marketingowych.
3. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Reklamowego Gadżetu swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com, Instagram.com lub LinkedIn.com


1.5. Przebieg konkursu


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest skomentowanie posta konkursowego na Facebook.com, Instagram.com lub LinkedIn.com
2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez skomentowanie posta na jednym z powyższych kanałów.
3. Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź na pytanie zadane w konkursie.
4. Każdy Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.
5. Za zwycięzców konkursu uznaje się 1 osobę, która według jury, składającego się z pracowników Infinity Plus Sp. z o.o., najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.
6. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
7. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.


1.6. Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Infinity Plus Sp. z o.o. ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań, NIP: 7831733370 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:
- w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
- w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;
- w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;
- w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
d) numer telefonu.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.


2 NAGRODY


2.1 Wyłonienie zwycięzcy.
1. Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzcę.
2. 1 osoba wskazane przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrody.
2.2 Nagrody konkursowe
1. W konkursie zostanie wydany kubek termiczny o wartości 50 zł brutto.


3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD


1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Profilu ReklamowyGadzet.pl na Facebooku najpóźniej 13.12.2021 r.
2. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatom drogą elektroniczną za pomocą komentarza i wiadomość prywatnej na Facebook.com, Instagram.com lub LinkedIn.com
3. Laureaci Konkursu zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagród. W przeciwnym wypadku, Nagroda przechodzi na zgłoszenie kolejne wg rankingu.
4. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.
5. Wydanie Nagród Laureatom Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu poprzez przesłanie ich do Laureatów przesyłką kurierską.


4 PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego potwierdza posiadanie pełnych praw do przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.
2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zadania Konkursowego przez Infinity Plus Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.


5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5.2 Kontakt
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: w.wrocinski@reklamowygadzet.pl

Poprzedni
Następny artykuł
2022-08-19

Gadżety dla dzieci i młodzieży z osobistą dedykacją na zakończenie roku szkolnego

Zwykle z początkiem każdego roku szkolnego cała społeczność szkolna czeka z niecierpliwością na...

Czytaj więcej 
2022-08-17

Prawdziwi koneserzy nie piją wina, oni smakują tajemnicę. Pomoże w tym zestaw do wina z Twoim logo!

"Prawdziwi koneserzy nie piją wina: smakują tajemnice."- te słowa Salvadora Dali są pięknym...

Czytaj więcej 
2022-08-17

Akcesoria do samochodu z logo Twojej firmy

Badania opinii publicznej jednoznacznie potwierdzają, iż najchętniej wybieranym środkiem lokomocji jest...

Czytaj więcej 
2022-08-16

Sposób na ochłodę przy pracy w upalne dni- wiatrak USB z Twoim logo!

Praca przy komputerze w upalne dni także nie należy do przyjemnych. Dziś przychodzimy do Ciebie z...

Czytaj więcej 
2022-08-12

Gadżety z branżowym logo, które zastąpią gniazdko elektryczne

Jednym z najczęściej spotykanych problemów w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy biurowej, jest ...

Czytaj więcej 
2022-08-11

Herbata skrojona pod Ciebie!

Aromat herbaty roznoszący się w całym pomieszczeniu i torebka herbaty w ciekawym kształcie unosząca się...

Czytaj więcej 
2022-08-11

Lokalne współprace budują relacje!

„Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, zanim sami się na to...

Czytaj więcej 
2022-08-11

"Daj swojemu stresowi skrzydła i pozwól mu odlecieć"- dzięki antystresom z Twoim logo!

"Daj swojemu stresowi skrzydła i pozwól mu odlecieć"- to słowa Terri Guillemets- jakże prawdziwe i...

Czytaj więcej 
2022-08-10

PowerCube- produkt, który pokochasz!

Problem graniczonego dostępu do gniazdek elektrycznych w biurze Twoim lub Twoich klientów sam rozwiąże...

Czytaj więcej 
2022-08-09

Czy to już czas pomyśleć o gadżetach szkolnych dla dzieci z nadrukiem?

Sierpień to ostatni miesiąc słodkiego wakacyjnego lenistwa dla dzieci. To czas w którym warto pomyśleć...

Czytaj więcej 

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.