REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem http://reklamowygadzet.pl/ administrowany jest przez:  Infinity Plus Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań  NIP: 779-244-11-13, 
  REGON: 364034043, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2.  Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzonej strony.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Strona internetowa – strona www działająca pod adresem http://reklamowygadzet.pl/ prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –Infinity Plus Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań  NIP: 779-244-11-13
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze strony internetowe oraz nabywania w nim produktów.

II Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze strony interntowej, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Strona internetowa zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
 3. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Strona internetowa informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://reklamowygadzet.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III  Realizacja zamówień

 1. Strona internetowa jest czynna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zapaytnia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składa zapytanie w następujący sposób:
  • wybór towarów 
  • podanie danych kontaktowych handlowcowi (drogą e-mailową lub telefoniczną). 
  • wybór formy dostawy i płatności
  • wybór opcji znakowania,
 4. Niektóre produkty oznaczane są napisem „Wycena indywidualna” w celu dokonania zakupu w tym trybie należy skontaktować się ze działem handlowym telefonicznie bądź wysyłając wiadomość e-mail.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • Dane Sklepu
  • Opis produktu
  • Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu
  • Formę dostawy
  • Sposób płatności
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, właściciel firmy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, wł zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 9. W wypadku, gdy właściciel nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, strona internetowa może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 10. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, właściciel firmy zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.
 11. Właściciel strony internetowej obsługuje tylko zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski. Dostawa poza teren Polski może zostać dokonana po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy.
 12. Właściciel dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

IV Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  • gotówką płatne przy odbiorze osobistym;
  • przelewem na wskazane przez właściciela strona internetowej konto bankowe;
 2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, właściciel zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem,  lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym u handlowca przez dzięki stronie internetowe przez Klienta.
 3. Sklep po wyrażeniu zgody przez Klienta ma możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) 
 4. W razie braku zgody właściciel wystawia faktury VAT w formie papierowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

 V Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Cena produktu podana na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta nie zawsze jest wiążąca. W związku ze zmianami cenników naszych producentów, do czasu ich aktualizacji ceny widoczne na stronie nie stanowią oferty handlowej w myśl Prawa Cywilnego. Prosimy o potwierdzenie cen u naszych handlowców. Przepraszamy za utrudnienia.

VI Dostawa.

 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
  • przedsiębiorstwo kurierskie;
  • Poczta Polska;
  • odbiór osobisty.
 2. Koszt dostawy wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Informację o cenach i taryfach dostaw podane są na stronie stronę internetową http://reklamowygadzet.pl/.

VII Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze strony internetowej jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Infinity Plus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań  NIP: 779-244-11-13.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Infinity Plus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań  NIP: 779-244-11-13.
 3. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, właściciel dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się TUTAJ.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:"
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.

VIII Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

 1. Produkty oferowane na stronie internetowej objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Infinity Plus Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań  NIP: 779-244-11-13 poprzez:
  • Wysyłanie wiadomość email.
  • Listownie.
  • lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
 9. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.

X Ochrona danych osobowych.

 1. Informuje się Klientów, że administratorem jest danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem Infinity Plus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Górnicza 2/34, 60-107 Poznań  NIP: 779-244-11-13,. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)  dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji umowy sprzedaży,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.
 3. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług strony internetowe po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia, w związku z tym, iż są konieczne realizacji zamówienia.
 5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:
  • Wysyłając wiadomość email;
  • listownie;
  • lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.
 6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

XI Usługa Newslettera.

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Portalu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:
  • zaznaczenie ikony – „chce otrzymywać informację o nowościach i promocjach” trakcie dokonywania rejestracji
  • wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Podaj swój adres email”
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera kliknij poniższy link: Rezygnacja z Newslettera.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

XII Przepisy Końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://reklamowygadzet.pl/.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na  swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn np. w związku ze zmianą prawa po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.  Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów,  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz reklamacyjny/zwrotu/wymiany

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Polityka bezpieczeństwa i regulamin ochrony danych osobowych

Polityka plików cookies