KONKURS "Pokonuj bariery z ReklamowyGadżet.pl"!

Regulamin konkursu „Pokonuj bariery z ReklamowyGadżet.pl!”

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Pokonuj bariery z ReklamowyGadżet.pl!” (dalej jako „Konkurs”) jest Infinity Plus sp. z .o.o sp.k., ul. Górnicza 2/34  60-107 Poznań (dalej jako „Organizator”),,NIP: 779-244-11-13,   właściciel i administrator fanpage’a na portalach Facebook,  Twitter, Instagram, Google+ i Linkedin pod nazwą Reklamowygadzet.pl z logo od 24 h.
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage firmy. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora, dostępnej pod adresem: http://www.reklamowygadzet.pl/.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.03.2017 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage i trwa do 19.03.2017 r., do godziny 23:59:59.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu wzmocnienia wizerunku firmy.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • wejście  na fanpage firmowy na portalach Facebook, Twitter, Instagram, Google+  i zapoznanie się z postem konkursowym,
 • napisanie w komentarzu pod postem dlaczego warto pokonywać bariery

Najciekawszy opis wygrywa nagrodę.

 1. Konkurs dotyczy uczestników z wszystkich fanpage firmowych, firmy ReklamowyGadżet.pl,
 2. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się bezpośrednio z wygranym w celu ustalenia miejsca wysyłki prezentu. 
 3. Zamieszczenie komentarza równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem.
 4. Zamieszczona przez Uczestnika opinia:
 5. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Spełnienie warunków określonych w ustępie 7 lit. a-d stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym).
 7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden komentarz do konkursu na jednym fanpagu.
 8. W przypadku zamieszczenia dwóch takich samych komentarzy przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział  komentarz zamieszczony wcześniej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do  usuwania komentarzy które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w ust. 7 lit a-c.
 10. Z chwilą przesłania opinii, Uczestnik:
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów.
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu,
 • wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u.

 

§ 3

Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu zostaną dwie osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na fanpage  komentarzach. W skład jury wejdą następujące osoby:
 2. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność zamieszczonego przez Uczestnika komentarza. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
 3. Nagrodą w Konkursie są 2 kubki o łącznej wartości 50 złotych, który wysłany będzie na adres podany przez autorów komentarzy.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20.03.2017  o godz. 12:00 na fanpagach firmy na portalach Facebook, Twitter, Instagram, Google+
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za  pośrednictwem prywatnej wiadomości na  portalu z którego będzie pochodzić zwycięska odpowiedź oraz poprzez oznaczenie w poście o wygranym w konkursie na fanpagach.
 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, jeżeli adres Zwycięzcy znajduje się na terenie Polski. Jeżeli Zwycięzca prosi o wysyłkę do innego kraju, pokrywa on koszt wysyłki.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności dostarczenia nagrody w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca Konkursu.
 9. W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).
 • Wojciech Wrociński,
 • Maciej Kowalski,
 • Jacek Kowalski,
 • Joanna Łukaszewska.

 

§ 4

Polityka Prywatności

 1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
 4. „Konkurs  Twój najlepszy prezent” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na  adres w.wrocinski@reklamowygadzet.pl  , przed upływem czasu trwania Konkursu. 
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani ani żaden inny serwis, w których jest przeprowadzany, ani z nimi związany. Serwisy zwolnione są od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu.
 6. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 7. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: w.wrocinski@reklamowygadzet.pl